IP ຂອງທ່ານໃນ Roman Numerals

IP ຂອງຂ້ອຍແມ່ນຫຍັງ?

IP address ຂອງທ່ານ

III.LXXXI.XXIX.CCXXVIລະບົບຈໍານວນຕົວເລກທີ່ສະແດງໂດຍຕົວເລກໂລມັນແມ່ນມາຈາກວັດຖຸບູຮານຂອງໂລມແລະຍັງຄົງເປັນວິທີປົກກະຕິໃນການຂຽນຕົວເລກທົ່ວເອີຣົບທີ່ດີໃນຍຸກກາງຍຸກກາງ. ຈໍານວນໃນລະບົບນີ້ແມ່ນເປັນຕົວແທນໂດຍການປະສົມປະສານຂອງຕົວອັກສອນຈາກຕົວອັກສອນລະຕິນ. ຈໍານວນ IP ຂອງຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານໃນ Roman Numerals ແມ່ນ: III.LXXXI.XXIX.CCXXVI